ผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (บัณฑิตแนะแนว) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3


 >> ดูผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (บัณฑิตแนะแนว) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มเติม


ผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (บัณฑิตแนะแนว) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 >> ดูผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (บัณฑิตแนะแนว) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม


ผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (บัณฑิตแนะแนว) ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

 >> ดูผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (บัณฑิตแนะแนว) ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มเติม


ผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (บัณฑิตแนะแนว) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

 >> ดูผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (บัณฑิตแนะแนว) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มเติม


ผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (บัณฑิตแนะแนว) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 >> ดูผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ (บัณฑิตแนะแนว) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพิ่มเติม


หมายเหตุ   1. ผลคะแนนข้างต้นเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

                    2. ใบประกาศผลรายบุคคลรูปแบบเชิงสถิติเปรียบเทียบ สถาบันบัณฑิตแนะแนวจะส่งไปยังผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียนภายในสองสัปดาห์

                     หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐาปนี โปร่งรัศมี (บัณฑิตแนะแนว) 091 465 9150